Geodezja

Geodezja to projektowanie i wykonywanie pomiarów terenowych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizacja baz danych.
W wyniku tych czynności powstają opracowania w postaci map i dokumentów o charakterze prawnym wykorzystywane w procesie projektowym, budowlanym, planistycznym i regulacjach stanu prawnego nieruchomości.
Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie wykształcenia kierunkowego i uprawnień zawodowych nadawanych w trybie przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rodzaje świadczonych usług:

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe (mapy do celów projektowych, pomiary kontrolne itp.)
  • tyczenia (obiektów kubaturowych, domów jednorodzinnych, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych itp.)
  • inwentaryzacje powykonawcze (obiektów kubaturowych, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych itp.)
  • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane 
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • podziały nieruchomości (działek)
  • wznowienia znaków granicznych
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • dokumentacja do celów prawnych (regulacja stanów prawnych nieruchomości)