Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części, a także innych czynności, mających za przedmiot prawa do nieru chomości lub ich części.
Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca li­cencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowie dzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem swojej działalności.

Rodzaje świadczonych usług:

  • pośrednictwo i profesjonalna pomoc w kupnie i sprzedaży nieruchomości (pomoc w wyborze odpowiedniej oferty, prezentacja wybranych nieruchomości i czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanej transakcji)
  • pośrednictwo i profesjonalna pomoc w wynajmie nieruchomości (pomoc w ustaleniu odpowiedniej stawki czynszu i podpisywaniu umowy)