Wycena nieruchomości

Wyceną nieruchomości w Polsce może zajmować się tylko rzeczoznawca majątkowy, czyli osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
Jest on zobowiązany do wykonywania operatów szacunkowych, a także opinii i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych.
Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością właściwą dla ich zawodowego charakteru oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, kierując się bezstronnością w wycenie nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowie­dzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem swojej działalności.

Rodzaje wycenianych nieruchomości:

 • lokalowych (lokali mieszkalnych, usługowych, handlowych itp.)
 • gruntowych zabudowanych (domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kamienicami, itp.)
 • gruntowych niezabudowanych (działek gruntowych)
 • przemyslowych (hale, magazyny, itp.)
 • komercyjnych (biurowce, stacje benzynowe, hotele, restauracje, obiekty sportowo-rekreacyjne, itp.)
 • opracowania z zakresu analizy rynku (opłacalności i efektywności inwestycji)
 • określenie wartości nakładów
 • okresleniu finansowych skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Cele sporządzania operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz:

 • zabezpieczenie wierzytelności bankowych (kredyty, pożyczki hipoteczne itp.)
 • ustalenie ceny transakcji sprzedaży
 • rozliczenia skarbowo-podatkowe (spadki, darowizny itp.)
 • ustalenie wartości ubezpieczeń majątkowych
 • ustalenie wartości środków trwałych do amortyzacji i sprawozdań finansowych
 • ustalenie wartości wkładów niepieniężnych do spółek
 • określenie wysokości opłat adiacenckich i planistycznych (renty planistycznej)
 • ustalenie wartości służebności gruntowych, osobistych, przesyłu
 • indywidualne potrzeby inwestorów
 • postępowań sądowych
 • inne

Sporządzane przez nas operaty szacunkowe, są honorowane przez banki działające w Polsce (jesteśmy wpisani na listę bankową).

Koszt świadczonych usług ustalany jest indywidualnie i zależy m. in. od rodzaju nieruchomości, celu wyceny i terminu wykonania zadania.